Kontakt : + 48 52 374 74 15

Pn - pt w godz. 8:00 - 16:00

Napisz do Nas

sklep@velvetgroup.pl

Zasady dostawy

Wstęp

Szanując Państwa prawo do ochrony danych osobowych i prywatności informujemy, że Państwa dane osobowe przekazane w związku z wizytą na stronie www.velvetgroup.pl oraz korzystaniem z usług sklepu internetowego pod adresem www.sklep.velvetgroup.pl są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności,  w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. 
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych przez stronę www.velvetgroup.pl jest Velvet Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy (85-825) przy ul. Wojska Polskiego 65. Kontakt z Administratorem velvet@velvetgroup.pl .

Cel i podstawa przetwarzania danych

1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem adresu e-mail lub formularza kontaktowego na naszej stronie. Podstawą takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust. 1 lit.);

2. Przedstawienie oferty oraz prezentacja firmy i zakresu jej usług. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniany interes administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit F);

3. Realizacja zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Podstawą takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy (RODO art. 6, ust. 1 lit. B;

4. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniany interes administratora (RODO art. 6 ust. 1 lit F);


Kategorie danych, jakie zbieramy za pośrednictwem strony 

W zakresie korzystania ze strony www.velvetgroup.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.velvetgroup.pl .

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do zarządzania serwerem.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów na stronie www.sklep.velvetgroup.pl 

 • Imię i nazwisko,
 • Nr. Telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Adres dostawy,

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów od Administratora.


Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta. 

Regulamin korzystania z Facebook.pl  https://www.facebook.com/privacy/explanation  

Regulamin korzystania z Instagram.com https://help.instagram.com/581066165581870  

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) to Velvet Group staje się również administratorem danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych  (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil  oraz inne informacje jak są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami. 

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami chyba, że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne informacje. Velvet Group nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp to wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.velvetgroup.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.


Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy. 

Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją usług przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy


Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.velvetgroup.pl są podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora, podmiot administrujący sklepem www operator płatności elektronicznych, bank prowadzący konto Sprzedawcy i w razie dostawy kurierem- firma realizująca usługi transportowe. 

W przypadku korzystania z naszych usług i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora. 

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie;
 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajda Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl 


Jak dbamy o przetwarzane dane 

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych (EDPB).


Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie www.velvetgroup.pl. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności. 


Polityka plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.velvetgroup.pl nie przechowują poufnych danych takich, jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.velvetgroup.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.